ایمیل توسعه‌دهنده مورد تایید در کافه بازار pasargadcommercialgroup@gmail.com

نام بسته: com.deltagroup.solid.tinakpyke