تلفن تماس با پشتیبانی تینک اپ

 8259 776 0917

7731685228

ایمیل:

info@tinakapp.ir

آدرس:

بوشهر_شهرک توحید_منازل 372 واحدی_ بلوک 38_ واحد6